"ЕКО ПАРТНЪРС БЪЛГАРИЯ" АД е най-новата организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки на българския пазар, учредена през 2016 г. от екип от професионалисти с дългогодишен опит в този бранш.

Компанията е акционерно дружество, което не разпределя печалба, а постъпилите средства се инвестират в изграждането на системи за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки.

Ние предлагаме на членовете си ефективно и икономически изгодно решение за изпълнение на задълженията им по Закона за управление на отпадъците и Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, като гарантираме изпълнението на целите за рециклиране на предприятията, при максимална коректност и оптимални ценови условия.

Изграждаме системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки в 10 общини на територията на страната, с общо обхванати в системи за разделно събиране около 600 000 жители, обслужвани от над 2100 броя съдове за разделно събиране с общ обем над 3 500 000 литра.  

За осъществяване на дейност като организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки, на компанията е издадено Разрешение № ООп-ОО-7-00/05.12.2016 г. на Министъра на околната среда и водите.

Фирмената ни политика е ориентирана към инвестиции за въвеждане на най-дорите практики при управление на отпадъците. Ние работим изцяло в услуга на нашите членове и партньорски общини, като спазваме следните основни принципи:

  • Равнопоставено участие на предприятията.
  • Осигуряване на оптимални условия, при гарантиране изпълнението на целите за рециклиране.
  • Предоставяне на допълнителни услуги, с цел цялостно подпомагане на членовете ни в процеса на изпълнение на задълженията им по Закона за управление на отпадъците и Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.
  • Осигуряване на оптимални условия за функциониране на системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на обслужваните общини.
  • Целенасочена работа за повишаване на екологичната култура на населението и възпитание на екологично съзнание у децата.

 

Запознайте се с основата на нашата дейност и предимствата, които можем да Ви предложим, от нашата кратка презентация:

  Презентация на Еко Партнърс България АД