Еко Партнърс България АД изгражда двуконтейнерен модел за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Един комплект контейнери включва:  

                                 

 

 • 1 брой жълт метален контейнер тип „Иглу“ с обем 1700 литра за събиране на хартиени, пластмасови и метални опаковки;
 • 1 брой зелен метален контейнер тип „Иглу“ с обем 1700 литра за събиране на стъклени опаковки.

Двуконтейнерният модел има някои съществени предимства пред триконтейнерния, например:

 • Значително облекчава гражданите в разделното изхвърляне  - още на етапа на подготовката за изхвърляне.
 • Горният факт води в крайна сметка до по-големи събрани количества.
 • Комплектът от контейнери заема по-малко място на улиците и тротоарите.

Контейнерите за разделно събиране се разполагат до съдове за събиране на битови отпадъци.

Контейнерите отговарят на следните показатели:

 • Имат отвори в горния край, които позволяват изхвърлянето на предвидените за съответния контейнер отпадъци от опаковки.
 • Имат отвори и от двете страни, което ги прави достъпни за гражданите както от страната на тротоара, така и от страната на улицата.
 • Върху всеки контейнер е поставена обяснителна маркировка с информация за това какви отпадъци могат да се изхвърлят в тях.

Съгласно чл. 24 от Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки в населените места трябва да се осигурят съдове за разделно събиране на отпадъци, както следва:

 • За населени места с под 50 000 жители – за всеки 350 жители - съдове с минимален общ обем 3300 л
 • За населени места с от 50 000 до 100 000 жители – за всеки 550 жители - съдове с минимален общ обем 3300 л
 • За населени места с над 100 000 жители – за всеки 750 жители - съдове с минимален общ обем 3300 л

Системата за разделно събиране обслужва домакинствата, административните, социалните и обществените сгради, заведенията за обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм на територията на общините.

Разделно събраните отпадъци от опаковки от контейнерите се транспортират до площадка за предварително третиране. Сортирането на отпадъците преминава през следните етапи:

                                              

Годните за рециклиране отпадъци от опаковки се сортират по вид и материал, както следва:

Опаковки от хартия и картон:

 • Вълнообразен картон;
 • Смесена хартия;
 • Вестници и списания.

 

Полимерни опаковки:

 • ПЕТ;
 • Полиетилен (високо налягане);
 • Полиетилен (ниско налягане);
 • Полипропилен;
 • Други твърди пластмаси.

 

Стъклени опаковки: смесено стъкло.

Метални опаковки:

 • Цветни метали;
 • Черни метали.

 

Други отпадъци:

 • Смесени хартии;
 • Други пластмаси.

 

Отпадъците от пластмасови и хартиени опаковки се сортират и балират преди транспортирането им до преработвателните предприятия.

След сортиране и балиране, годните за рециклиране пластмасови и хартиени отпадъци от опаковки се транспортират  до преработвателни предприятия, посочени от организацията.

 


Инструкция за обслужване на системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, организирани от Еко Партнърс България АД