ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА ФИРМИ

ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА ФИРМИ

1. Поемане на задълженията по чл. 14 от ЗУО на лицата, които пускат опаковани стоки на българския пазар, в дейностите по рециклиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки.

ЕКО ПАРТНЪРС БЪЛГАРИЯ АД предлага конкурентни и икономически изгодни цени на таксите по оползотворяване на отпадъците от опаковки.

ЕКО ПАРТНЪРС БЪЛГАРИЯ АД гарантира изпълнението на целите по оползотворяване на отпадъците от опаковки на своите членове.

2. Обслужване на индустриални клиенти

За улеснение на клиентите си, с цел осигуряване на по-голяма ефективност и сигурност, ЕКО ПАРТНЪРС БЪЛГАРИЯ чрез своите подизпълнители предоставя комплексни услуги в областта на отпадъците.

Основните дейности и услуги включват:

 • Изкупуване на рециклируеми отпадъци на конкуренти цени (пластмаси, хартия, метали, стъкло, дърво и др.)
 • Предоставяне на контейнери за различни видове отпадъци;
 • Събиране и транспортиране по фиксирани графици или извънредни заявки;
 • Предоставяне на персонал за събиране и сортиране на отпадъци от опаковки;
 • Третиране на отпадъци от опаковки – сортиране, пресоване, шредиране, раздробяване и др.;
 • Унищожаване на документация и архив;
 • Унищожаване на отпадъци под специален контрол /митнически, защитени марки и др./;
 • Създаване на концепция за управление на отпадъците;
 • Прецизна документална отчетност;
 • Обучение на персонал.

3. Онлайн система за отчитане на опаковките

За да се оптимизира процесът по обмен на данни между клиентите и организацията, ЕКО ПАРТНЪРС БЪЛГАРИЯ създаде специална онлайн система за отчитане, която гарантира поверителността на данните и притежава необходимите сертификати за сигурност.
Основните функции на системата включват:

 • Подаване на годишна прогноза;
 • Подаване на справка (месечна, тримесечна или шестмесечна) за пуснатите на пазара опаковки;
 • Автоматично генериране на годишен отчет;
 • Получаване и отпечатване на счетоводни документи – фактури, дебитни и кредитни известия;
 • Възможност за справки по изминали периоди и експорт в ексел (отчетени количества опаковки и платени суми);
 • Получаване на информация в реално време за размера на текущото задължение;
 • Достъп до всички документи, свързани с членството – договор, анекси, допълнителни споразумения, удостоверения и др.;

Експертите на организацията осигуряват въвеждащо обучение, тестов модул, непрекъснат администраторски контрол и достъп на упълномощени служители.

4. Консултации от високо квалифицирани експерти в областта на опазването на околната среда.

Експертите на организацията осигуряват съдействие и подпомагане на клиентите при административно обслужване на процесите, свързани с членството им в организацията по оползотворяване, включително и:

 • Консултиране по задължителните нормативни актове – Закон за управление на отпадъците и Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки;
 • Изготвяне на отчети и справки за количествата опаковки;
 • Организиране на съвместни еко кампании.

5. Безплатни юридически консултации

 • Еко Партнърс България предлага на своите настоящи и бъдещи клиенти напълно безплатни правни консултации и съвети, във връзка с действащото законодателство в областта на управлението на отпадъците. Работим в партньорство с водещи адвокатски кантори, утвърдени в разрешаването на спорове и казуси в националното и международно право, поради което можем да отговорим на всички ваши въпроси.

Зелените практики са предпоставка за развитие на модерния бизнес, затова и ние се стремим да отговорим на най-високите професионални изисквания и съвременни стандарти.