Тарифи

Тарифи

Номер Опаковъчен материал Единичен размер на вноската [лв./кг.]
1 Пластмаси – Pl 0,092 лв.
2 Хартия и картони – PAP 0,097 лв.
3 Метали (стомана и др.) – FE 0,027 лв.
4 Алуминий – ALU 0,063 лв.
5 Дървесина – FOR 0,067 лв.
6 Стъкло – GL 0,118 лв.
7 Композитни материали – C 0,130 лв.
8 Други 0,160 лв.

Всички цени са без ДДС

Указания за определяне на вноската:

Вноската за оползотворяване на отделния вид опаковъчен материал се изчислява като се умножи количеството (в килограми) на опаковките от съответния вид материал, пуснати на пазара през съответния отчетен период, по единичния размер на вноската за съответния материал, посочена в Таблицата.

Дължимата вноска за оползотворяване се определя като сбор от дължимите вноски за оползотворяване на отделните видове опаковъчни материали, пуснати на пазара през съответния период.