Световен ден за борба с климатичните промени

15 май, 2021, Цял ден

Климатът е важен природен фактор с решаващо значение за качеството на живот на Земята. На 15 май се отбелязва Световният ден за борба с климатичните промени, когато вниманието на широката публика се насочва към измененията в климата, които са в следствие на човешката дейност. В сегашното си сътояние климатът е благоприятен за човечеството. Нека се стремим да го запазим такъв и за бъдещите поколения.

До момента са приети няколко документа, които целят справяне с проблемите, свързани с климатичните изменения.

Рамковата Конвенция по Изменение на Климата на ООН е приета през 1992 г. в Рио. Нейната цел е емисиите на парникови газове да се задържи до такова ниво, което да не позволява негативно въздействие върху климатичната система. Конвенцията е ратифицирана от 195 страни.

Следващата стъпка по пътя към разрешаване на климатичните проблеми е подписването на Протокола от Киото през 1997 г. Този протокол представя легално обвързващи цели в подкрепа на намаляването на емисиите на парникови газове в развитите страни. Европейският съюз пое ангажимент за периода 2013-2020 г. да намали с 20 % емисиите на парникови газове спрямо 1986 г.

През 2015 година страните, подписали Рамковата Конвенция по Изменение на Климата на ООН, приеха Глобано Споразумение относно Изменението на Климата - т. нар. Парижко Споразумение, което да покрие всички съществуващи, обвързващи и необвързващи споразумения в унифицирана система. Целта на това споразумение е парниковите газове в развитите и развиващите се страни да бъдат намалени до ниво, което да не позволи средните температури на атмосферата да не се повишат с повече от 2 градуса по Целзий до края на века, като предлага и по-амбициозна цел за ограничаване на увеличаването на тези температури с до 1,5 градуса по Целзий.

Вижте повече за работата на ЕС по изменението на климата тук.