МОСВ потвърди изпълнението на задълженията ни през 2019 г.

Одиторският доклад на Еко Партнърс България АД за 2019 г. беше разгледан от Комисията за проверка на докладите, определена от министъра на околната среда и водите, и със Заповед № РД-351/04.05.2020 отново получихме признание за добре свършена работа.

Преизпълнихме целите на своите членове по оползотворяване и рециклиране за пуснатите на пазара отпадъци от опаковки като постигнахме 62,75 % от общото количество за всички материали, при задължителни 60 %. С ясни и конкурентни условия за бизнеса, с експертно обслужване и високо професионално отношение задържахме всички досегашни членове на организацията и привлякохме много нови фирми от различни браншове.

Следвайки измененията на НООО, влезли в сила на 01.01.2019 г., направихме разделното събиране и рециклирането на отпадъци от опаковки още по-лесни и ефективни, като разположихме близо 400 нови цветни контейнери в обслужваните от нас общини.

Комуникацията с гражданите продължава да бъде от изключителна важност за нас. През 2019 г. отново вложихме много усилия и средства за повишаване на екологичното съзнание, като проведохме разнообразни кампании, с които ангажирахме деца и възрастни. Игри, уроци, спортни събития, акции за почистване, посещения на съоръжения, свързани с третирането на отпадъци, са само част от начините, чрез които предадохме знанията си и с които се надяваме да сме допринесли за повишаване на мотивацията за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

Благодарим на всички наши партньори, с които и през настоящата година продължаваме да работим за възходящото си развитие и да развиваме разработените системи за разделно събиране, в услуга на бизнеса и обществото.

Еко Партнърс България АД