Описание на системата

Описание на системата

ЕКО ПАРТНЪРС изгражда двуконтейнерен модел за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Един комплект контейнери включва:

 • 1 брой жълт метален контейнер тип „иглу“ с обем 1700 литра за събиране на хартиени, пластмасови и метални отпадъци от опаковки;
 • 1 брой зелен метален контейнер тип „иглу“ с обем 1700 литра за събиране на стъклени опаковки.

Двуконтейнерният модел има някои съществени предимства пред триконтейнерния, например:

 • Значително облекчава гражданите в разделното събиране у дома, което създава предпоставки за повишаване на събраните количества
 • Комплектът от контейнери заема по-малко място от улиците и тротоарите

Контейнерите за разделно събиране се разполагат до съдове за събиране на битови отпадъци. Върху всеки контейнер е поставена обяснителна маркировка с информация за това какви отпадъци следва да се изхвърлят в тях.

Системата за разделно събиране обслужва домакинствата, административните, социалните и обществените сгради, заведенията за обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм на територията на общините.

Съгласно чл. 24 от Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки в населените места трябва да се осигурят съдове за разделно събиране на отпадъци, както следва:

 • За населени места с под 50 000 жители – за всеки 350 жители – съдове с минимален общ обем 3300 л
 • За населени места с от 50 000 до 100 000 жители – за всеки 550 жители – съдове с минимален общ обем 3300 л
 • За населени места с над 100 000 жители – за всеки 750 жители – съдове с минимален общ обем 3300 л

Дейностите по изграждане и обслужване на общинските системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки, които са наш ангажимент, са:

 • Предоставяне и разполагане на контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки на места, определени от кметовете на общините
 • Осигуряване на редовно извозване на събрания в цветните контейнери отпадък от опаковки по график, съгласуван с кметовете на общините
 • Осигуряване на предварително третиране на събраните отпадъци от опаковки – сортиране
 • Оползотворяване на събраните отпадъци от опаковки

Разделно събраните отпадъци от опаковки от контейнерите се транспортират до площадка за предварително третиране. Сортирането на отпадъците преминава през следните етапи:

Годните за рециклиране отпадъци от опаковки се сортират по вид и материал, както следва:

Опаковки от хартия и картон

 • Вълнообразен картон
 • Смесена хартия
 • Вестници и списания

Пластмасови опаковки

 • ПЕТ
 • Полиетилен (високо налягане)
 • Полиетилен (ниско налягане)
 • Полипропилен
 • Други твърди пластмаси

Метални опаковки

 • Цветни метали
 • Черни метали

Стъклени опаковки:

 • Смесено стъкло

Други отпадъци

 • Смесени хартии
 • Други пластмаси

След предварителното третиране, годните за рециклиране отпадъци от опаковки се транспортират  до преработвателни предприятия, посочени от Организацията.