Тарифи

Тарифи

Номер Опаковъчен материал Единичен размер на вноската за 2024 г. [лв./кг.]
1 Пластмаси – Pl 0,130 
2 Пластмасови бутилки от напитки до 3 литра вкл. – PL (PET) 0,140 
3 Хартия и картони – PAP 0,130 
4 Метали (стомана и др.) – FE 0,070 
5 Алуминий – ALU 0,120 
6 Дървесина – FOR 0,070
7 Стъкло – GL 0,155 
8 Композитни материали – C 0,160
9 Други 0,130 

Всички цени са без ДДС

Указания за определяне на вноската:

Вноската за оползотворяване на отделния вид опаковъчен материал се изчислява като се умножи количеството (в килограми) на опаковките от съответния вид материал, пуснати на пазара през съответния отчетен период, по единичния размер на вноската за съответния материал, посочена в Таблицата.

Дължимата вноска за оползотворяване се определя като сбор от дължимите вноски за оползотворяване на отделните видове опаковъчни материали, пуснати на пазара през съответния период.