За нас

За нас

„ЕКО ПАРТНЪРС БЪЛГАРИЯ“ АД е най-новата организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки на българския пазар, учредена през 2016 г. от екип от професионалисти с дългогодишен опит в този бранш.

Компанията е акционерно дружество, което не разпределя печалба, а постъпилите средства се инвестират в изграждането и развитието на системи за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки.

За осъществяване на дейност като организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки, на компанията е издадено Разрешение № ООп-ОО-7-00/05.12.2016 г. на Министъра на околната среда и водите, чието действие е продължено с Решение № ООп-ОО-7-02/03.11.2021 г.

Ние предлагаме на членовете си ефективно и икономически изгодно решение за изпълнение на задълженията им по Закона за управление на отпадъците и Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, като гарантираме постигането на определените от закона цели за рециклиране на предприятията, при максимална коректност и оптимални ценови условия.

От създаването си до днес сме изградили системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки в 21 общини на територията на страната, с общо обхванати в системи за разделно събиране над 908 000 жители, обслужвани от над 3900 броя съдове за разделно събиране с общ обем над 6 760 000 литра.

Системите за разделно събиране включват множество компоненти, като крайната цел е рециклиране на събраните отпадъци от опаковки. През годините планираме да работим за повишаване на количествата събрани отпадъци от изградените от нас общински системи за разделно събиране. Бъдещите ни инвестиции ще са насочени предимно към разширяване и надграждане на съществуващата инфраструктура за разделно събиране, иновативни мерки и подходи, основани на анализ на нуждите и нагласите на населението, както и провеждане на целенасочени кампании за повишаване на обществената отговорност към заобикалящата ни среда.

Ние работим изцяло в услуга на нашите членове и партньорски общини, като спазваме следните основни принципи:

 

  • Равнопоставено участие на предприятията.
  • Осигуряване на оптимални условия, при гарантиране изпълнението на целите за рециклиране.
  • Предоставяне на допълнителни услуги, с цел цялостно подпомагане на членовете ни в процеса на изпълнение на задълженията им по Закона за управление на отпадъците и Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.
  • Осигуряване на оптимални условия за функциониране на системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на обслужваните общини.
  • Непрекъснато надграждане и подобряване на условията за разделно събиране в услуга на гражданите и обществото.
  • Целенасочена работа за повишаване на екологичната култура на населението и възпитание на екологично съзнание у децата.

Прикачени файлове