Защо да изберете нас

Защо да изберете нас

ЕКО ПАРТНЪРС осигурява на своите членове:

Сигурност

На ЕКО ПАРТНЪРС е издадено Разрешение № ООп-ОО-7-00/05.12.2016 г. на Министъра на околната среда и водите за осъществяване на дейност като организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки. Срокът на разрешението е за 5 години и се подновява преди изтичането му.

Организацията следва стриктна корпоративна политика на подбор на подизпълнители и всички участници в процеса на управление на отпадъците. Всички компании, с които работим, са доказани в съответната сфера и договорните ни условия осигуряват всички гаранции за стриктно спазване на техните ангажименти.

Възможности

ЕКО ПАРТНЪРС работи с утвърдени предприятия за обслужване и рециклиране на отпадъците от опаковки.

Всички предприятия, с които си партнираме притежават необходимите разрешения по Закона за управление на отпадъците за осъществяване на съответните дейности и са фирми с утвърдени имена на българския и международния пазар в сферата на рециклирането

ЕКО ПАРТНЪРС използва изградени площадки и инсталации за съхранение, сепариране и предварително третиране на отпадъци от опаковки в обслужвани общини с общо обхванато население над 700 000 жители.

Иновативните практики поставят ЕКО ПАРТНЪРС на първо място в България при изграждането на системите за разделно събиране в общините, чрез специално моделирани метални контейнери, създадени по най-високи европейски стандарти.

Гарант

ЕКО ПАРТНЪРС гарантира изпълнението на целите по оползотворяване на отпадъците от опаковки на своите членове.

Гаранция за успешната ни работа като организация по оползотворяване са и дейностите на нашите акционери и партньори, които също са свързани с управлението на отпадъци, а именно:

  • Участие като оператори на регионални депа на територията на страната (сепариране, компостиране, депониране и т.н.).
  • Собственост в рециклиращи предприятия, включващи рециклиране на различни видове опаковъчни материали.

Акционерите ни, посредством дялово участие или собственост в различни рециклиращи предприятия, са важен изпълнител на цели на останалите еко организации в страната.

Професионализъм

Експертите на организацията подпомагат клиентите при административното обслужване на процесите, свързани с членството им в ЕКО ПАРТНЪРС. Осигуряват съдействие при изготвяне на отчети и справки за количествата опаковки, включително и консултиране по задължителните нормативни актове – Закон за управление на отпадъците и Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.