Корпоративна социална отговорност

Корпоративна социална отговорност

Политика за корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие

„Добрите хора не се нуждаят от закони, за да се държат правилно“

Платон

Ръководството на ЕКО ПАРТНЪРС поема ангажимент да развива своята дейност почтено и отговорно, да допринася за своето бизнес развитие и изпълнение на целите си за подобряване на условията за рециклиране на отпадъци в България, но същевременно ще съдейства за подобряване на живота на местната общност и обществото като цяло, както и на своите служители и техните семейства. 

Основната характеристика на корпоративната социална отговорност (КСО) е доброволният принцип. Според Зелената книга на Европейската комисия, „декларирайки своята социална отговорност и доброволно поемайки задължения, надхвърлящи общите законови и обичайни изисквания, които трябва да се спазват при всички случаи, фирмите се стараят да повишат стандартите за социално развитие, защита на околната среда и уважение на основните права и приемат да прилагат отворено управление, да съгласуват интересите на всички заинтересовани страни в общ подход за качество и устойчивост“.

Защита на околната среда

Ние напълно осъзнаваме своята отговорност като организация, чиято дейност е пряко свързана с устойчивото развитие и опазване на околната среда. Това е наша мисия и ние работим, искрено вярвайки в нея. Въпреки това, ограничаването на корпоративната политика единствено в сферата на рециклирането и опазването на околната среда не би било достатъчно, за да се наречем социално отговорна кампания.

Извън законовите ни задължения за организиране и провеждане на информационни кампании и мероприятия, целящи да повишат екологичното съзнание на гражданите и да популяризират разделното събиране, компанията се ангажира със спазването на следните принципи:

 • Развитие и насърчаване на използването на електронни средства за комуникация в ежедневната дейност на компанията и минимизиране на хартиените документи.
 • Разделно събиране на отпадъците в офисите на ЕКО ПАРТНЪРС.
 • Използване на рециклирана хартия и материали в дейността на компанията.
 • Създаване на стимули за служителите за използване на велосипеди и градски транспорт в ежедневното им придвижване.
 • Насърчаване и подпомагане на разделното събиране на отпадъци в офисите и базите на членовете на организацията.
 • Организиране на съвместни „зелени“ корпоративни инициативи с компании – членове на организацията.

Човешки капитал и условия на труд

Най-ценният ресурс на компанията ни са нейните служители. Задържането и развитието на човешкия капитал е основен приоритет на ръководството, което се ангажира с безусловно спазване на следните принципи:

 

 • Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на служителите.
 • Спазване на трудовото и осигурително законодателство и осигуряване на социалните права на служителите.
 • Осигуряване на приветлива работна среда и битови удобства в офисите на компанията.
 • Разработване на програми за обективно и справедливо заплащане.
 • Насърчаване на пряката и непосредствена комуникация между ръководството и служителите.
 • Програми и инициативи за формиране на чувства на ангажираност и принадлежност с фирмените цели и имидж.
 • Допълнителни социални придобивки за служителите за повишаване на мотивацията им.
 • Отчитане на приноса на всеки служител.
 • Осигуряване на условия за обучение и развитие.
 • Безпрекословно спазване на човешките права, без какъвто и да е вид дискриминация.

Корпоративна подкрепа за социално отговорни инициативи

ЕКО ПАРТНЪРС се стреми да реагира адекватно на социалните проблеми и да увеличава непрекъснато положителното влияние на бизнеса върху обществото. Затова се ангажираме да подпомагаме социално отговорни инициативи и организации, като по този начин интегрираме присъщите ни дейности за популяризиране на разделното събиране с генериране на ползи за уязвими групи от обществото. Участието ни се основава на доброволния принцип, чрез предоставяне на ресурсите на компанията, ноу-хау, личен труд и дарения от служители, и др.

За изпълнение на тези ангажименти, компанията се ангажира със спазването на следните принципи:

 

 • Формиране и осъществяване на дългосрочни партньорства с доброволчески и благотворителни организации, НПО и др., ангажирани с обществено значими проблеми.
 • Стремеж за мотивиране на компаниите – членове на организацията ни, за участие в съвместни благотворителни инициативи.
 • Насърчаване на служителите на компанията за участие в доброволчески и благотворителни инициативи.
 • Социално отговорни инвестиции.
 • PR дейности със социален ефект.

 

Корпоративна устойчивост

Непрекъснатото усъвършенстване на системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки в населените места, които обслужваме и подобряването на услугите ни, са наш основен приоритет, който ние не можем да реализираме без активното участие на всички заинтересовани страни – гражданите, общинските, държавните институции и бизнеса. Затова се стремим да насърчаваме в ежедневната си дейност пряката комуникация с тях, при отчитане и анализ на всички препоръки за подобряване на работата ни и внедряване на онези от тях, които показват капацитет за устойчиво развитие.

За изпълнение на тези ангажименти, компанията се ангажира със спазването на следните принципи:

 

 • Насърчаване и улесняване на комуникацията със заинтересованите страни.
 • Регулярен анализ на постъпилата информация, сигнали и препоръки.
 • Бърза и адекватна реакция при конкретен сигнал, свързан с дейността ни.
 • Поддържане на високи фирмени стандарти на комуникация.
 • Изискване от подизпълнителите за спазване на фирмените стандарти на комуникация.
 • Лоялност, вежливост и корпоративна отговорност.