Политика за личните данни

Политика за личните данни

Еко Партнърс България АД (наричано по-нататък „Еко Партнърс”) е дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 204295072, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Клокотница“  35-37, вх. В, ет. 6, ап. 47

Еко Партнърс се явява администратор на лични данни по смисъла на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. (наричан по-нататък „Регламент”), тъй като извършва обработка на строго дефинирани категории лични данни.

Сигурността на Вашата информация е сред основните ни приоритети и настоящата Политика има за цел да Ви уведоми за всички аспекти на обработката на лични данни, което е Ваш законен интерес.

Връзка с Администратора

Връзка с Администратора може да бъде осъществена по някой от следните начини:

 • На безплатния телефон 0800 20 015
 • На имейл: office@ecopartners.bg
 • Чрез формата за обратна връзка на официалния ни интернет сайт: ecopartners.bg
 • писмено на адрес: гр. София, бул. „България“ № 45, ет. 2, офис 5

лице за контакт: Анна Минева

Събиране, обработка и използване на лични данни

Ползването на информацията от интернет страницата на Еко Партнърс не изисква предоставянето от Ваша страна на лични данни. Въпреки това, интернет страницата съдържа опции, при ползването на които Вие ни предоставяте определена категория лични данни, както следва:

 • Данни, събрани чрез формата за контакт

Ако желаете да отправите запитване до Еко Партнърс, можете да го направите чрез предвидената форма за контакт. Изпращайки Вашето запитване, Вие ни предоставяте Вашето име, електронния си адрес, както и евентуално други лични данни, които сметнете за необходими. Обработването на данните Ви е основано на Вашето съгласие, което изрично сте ни дали при попълването на формата.

 • Данни, събрани чрез нашата онлайн система

За клиентите на Еко Партнърс е предвидена възможност за използване на електронна система за отчитане и комуникация. Използването на услугата се осъществява чрез регистриран достъп с уникално потребителско име и парола, а данните Ви се обработват въз основа на договор, сключен с Еко Партнърс, в който са включени и въпросите относно обработваните чрез платформата лични данни.

 • Други данни

Освен посочените лични данни, събирани от Еко Партнърс, при използването на определени функции на интернет страницата, допълнително могат да бъдат обработвани следните данни:

Еко Партнърс използва „бисквитки“ и други технологии за проследяване, които събират информация от Вас при взаимодействие с нашата интернет страница, за да подобрим нейното представяне и Вашето преживяване. Бисквитките са малки текстови файлове, които уебсайтът може да запише на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате страница или сайт. Бисквитката ще помогне на сайта или на други сайтове да разпознаят Вашето устройство следващия път, когато го посетите. Повече за бисквитките, както и начините да откажете използването на бисквитки на Вашето устройство можете да откриете тук

Цели на обработката и правни основания

Еко Партнърс обработва личните Ви данни за следните цели:

а) За да Ви дадем обратна връзка относно подадени от Вас сигнали и предприетите действия от страна на Еко Партнърс за предотвратяване или преустановяване на нарушения.

Б)  За да отговорим на Вашите запитвания – използваме предоставените от Вас лични данни през формата за контакт на Интернет страницата ни, за да се свържем обратно с Вас.

в) За да реализираме организираните от нас кампании и игри в съответствие с предвидените за тях условия.

г) За защита на законните интереси на Еко Партнърс за популяризиране на дейността си и за изпълнение на задачи от обществен интерес, както и такива, произтичащи от взаимоотношения с клиенти въз основа на сключени договори.

Решението ви да предоставите личните си данни чрез нашата интернет страница е изцяло доброволно. Ако възразявате срещу използването на личните Ви данни за изпълнението на някоя от посочените по-горе цели, моля свържете се с нас.

 • Лични данни на деца

Част от кампаниите на Еко Партнърс са насочени към деца. Участието и обработването на лични данни на деца под 14 годишна възраст се извършва с изричното съгласие на законните им представители – родител/ настойник, а за деца навършили 14 години, но ненавършили 18 години – със съгласието на детето и на родител/попечител.

 • Прехвърляне на данни на трети лица

Еко Партнърс може да предостави Вашите лични данни на държавни органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставяме лични данни по силата на закон.

 • Прехвърляне на данни към получатели извън ЕИП

 Еко Партнърс няма да предоставя Вашите лични данни на други държави от или извън Европейския съюз/ Европейското икономическо пространство.

 • Срок на съхранение на личните данни

 Еко Партнърс следи за законосъобразното обработване на Вашите лични данни, включително и по отношение на срока им за съхранение. Този срок е минимално необходимият за осъществяване на целите, за които се обработват данните.

Права във връзка с обработването на лични данни

Във връзка с обработването на личните Ви данни от Еко Партнърс, Вие разполагате с различни права за защита на Вашите интереси. Всички права, изброени по-долу, може да упражните като отправите искане до Еко Партнърс. Еко Партнърс ще положи необходимите усилия, за да удовлетвори Вашето искане без ненужно забавяне.

 • Право на достъп

Основно Ваше право е по всяко време да получите потвърждение от Еко Партнърс дали се обработват Ваши лични данни, както и да получите достъп до обработваните данни и информация относно целите на обработването, категориите лични данни, които се обработват, получателите на личните Ви данни, срока на обработване, наличието на автоматизирано вземане на решения и правата Ви във връзка с обработването. По този начин осъществявате правото си на достъп до личните Ви данни, обработвани от нас.

 • Право на коригиране

Когато считате, че обработваните за Вас лични данни са неточни, имате право да поискате от Еко Партнърс тяхното коригиране, а също и непълните Ви лични данни да бъдат попълнени, включително чрез предоставяне на декларация на Еко Партнърс за тази цел.

 • Право на изтриване

Като субект, чиито лични данни се обработват от Еко Партнърс, Вие имате право да поискате от Администратора тяхното изтриване в следните случаи:

а) личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани и обработвани;

б) оттегляне на съгласието Ви, въз основа на което са обработвани личните Ви данни;

в) личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно;

г) възразили сте срещу обработването на данните Ви и няма законови основания за обработването, които да имат преимущество;

д) личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правото на Европейския съюз или на Република България.

 • Право на ограничаване на обработката

Друго Ваше право, във връзка с обработването на личните Ви данни от Еко Партнърс, е да изискате, доколкото са спазени законовите изисквания, Еко Партнърс да ограничи обработването на данните Ви в следните случаи:

а) оспорвате точността на личните данни – за срок, позволяващ на Еко Партнърс да провери точността на Вашите данни;

б) обработването на личните данни е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а да ограничите използването им;

в) Еко Партнърс не се нуждае повече от личните Ви данни за посочените цели, но Вие ги изискате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 • Право на възражение срещу обработката на данни

Доколкото Вашите лични данни са предмет на обработка от Еко Партнърс, Вие имате право да възразите по всяко време срещу това обработване. В този случай Еко Партнърс ще прекрати обработването на Вашите лични данни, освен ако няма друго правно основание за по-нататъшното им обработване като например спазването на законови изисквания или други доказуеми причини за по-нататъшното обработване, които са извън Вашите интереси, права и свободи или за установяване, упражняване или защита на правни искове.

 • Право на оттегляне на съгласието Ви

Обработването на Вашите лични данни от Еко Партнърс, което се основава на изричното Ви съгласие за това, може да бъде прекратено с оттегляне на съгласието от Ваша страна. Това Ваше право има незабавно действие, но не влияе на законосъобразността на обработването на личните Ви данни, извършвано до момента на оттегляне на съгласието Ви.

 • Право на преносимост на данните

Имате право да получите копие от личните данни , които сте предоставили на Еко Партнърс, включително, когато това е възможно, в електронна форма. Право на жалба до надзорен орган:

Ако считате, че личните Ви данни се обработват незаконосъобразно или правата Ви във връзка с тях са нарушени, имате право да подадете жалба до компетентния български надзорен орган – Комисията за защита на личните данни. Можете да се свържете с КЗЛД като използвате посочените по-долу данни за контакт:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02/91-53-518

E-mail: kzld@cpdp.bg

 • Промени в политиката за защита на личните данни

Еко Партнърс се стреми по всяко време да осигурява максимална защита на личните данни на посетителите на интернет страницата си. С оглед на това Еко Партнърс предприема мерки в съответствие с актуалните средства за защита и си запазва правото да променя мерките за сигурност и защита на данните, в случай че това се налага. В такива случаи Еко Партнърс си запазва правото и да измени настоящата Политика.

 • Контакти

Ако имате допълнителни въпроси относно събирането, обработката и използването на вашите лични данни, можете да се свържете с Еко Партнърс по някой от посочените в раздел Връзка с Администратора начини. Еко Партнърс ще направи всичко възможно, за да отговори на Вашите въпроси или да изпълни Вашите искания без излишно забавяне.